projekt

Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov

s cieľom

Prispieť k transferu a rozvoju špičkového základného a aplikovaného biomedicínskeho výskumu orientovaného na ochorenia muskulo-skeletálneho aparátu človeka a podporiť investovanie podnikov do výskumu a inovácií, vytváranie prepojení a synergií medzi súkromným sektorom a centrami vedy a výskumu v severnej časti Slovenska.

je spolufinacovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Partner projektu: Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 
 

Projekt Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov, podporený z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj realizuje MedicalSpine, s.r.o. so sídlom v Ružomberku v partnerstve so Žilinskou univerzitou v Žiline.

Cieľom projektu je prispieť k transferu a rozvoju špičkového základného a aplikovaného biomedicínskeho výskumu orientovaného na ochorenia muskulo-skeletálneho aparátu človeka a podporiť tak investovanie podnikov do výskumu a inovácií, vytváranie prepojení a synergií medzi súkromným sektorom a centrami vedy a výskumu v severnej časti Slovenska.

Projekt sa bude realizovať na Slovensku najmä v Žilinskom kraji a za spolupráce zahraničných expertov z Česka a Poľska.

Diagnostika a terapia patologických zmien chrbtice je rozvíjajúca sa oblasť výskumu. Ovplyvňuje ju najmä dostupnosť nových technológií a stav výskumu a poznania v neurochirurgii, spondylochirurgii a s nimi spojenej lekárskej diagnostike.

Pri príprave projektu partneri vychádzali z aktuálnych potrieb a požiadaviek na inováciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v neuro a spondylochirurgii a v blízkych oboroch a z poznatkov praxe. Ako potrebný sa preukazuje multidisciplinárny prístup a poznatky, najmä z biochemických procesov kostného metabolizmu, patofyziológie, histológie a histochémie intervertebrálnych diskov, poznatky environmentálnych vied a hydrochémie regionálnych vodných zdrojov a materiálového výskumu. Ochorenia muskulo-skeletálneho aparátu sú výzvou aj pre niektoré profesie v sektore dopravy a problematika ochorení chrbtice významne zasahuje leteckú a automobilovú dopravu, a to v oblasti chronických ochorení pilotov a vodičov z povolania.

Výskumné zameranie projektu reprezentujú inovatívne diagnostické metódy a terapeutické postupy aplikovateľné na degeneratívnych ochoreniach chrbtice  populácie v rozličných podmienkach klinickej praxe a v pracovnom lekárstve. Projekt sa koncentruje na modely a nástroje pre výskum, diagnostiku a identifikáciu nových prediktívnych a terapeuticky relevantných postupov.

Cieľovou skupinou výsledkov projektu budú pacienti postihutí degeneratívnymi ochoreniami chrbtice a príbuznými ochoreniami (postihujú až  80 % populácie), inštitúcie a odborníci pôsobiaci v klinickej praxi najmä v oblasti neurochirugie, spondylochirurgie, neurológie a vedecko-výskumní pracovníci z nemedicínskych odborov.